Virtuálna prehliadka školy  
Školský vzdelávací program  
Informačný panel  

Informačný panel obsahuje žiacku knižku, dochádzku, úlohy a zadania, e-learning a mnoho ďalšieho ...

Pedagogický princíp školy

Z pohľadu cirkvi je postavená osobnosť žiaka aj učiteľa na dodržiavaní kresťanskej morálky. Kresťanská morálka sa dá posudzovať z pohľadu človeka prostredníctvom 10. Božích prikázaní. Tento kódex je nevyhnutné preniesť aj na vnútorný kódex našej školy. Celkovo predstavuje v hodnotovom systéme súhrn pravidiel, ktoré sú zhmotnené v pojmoch:

 

kresťanská morálka a zbožnosť

 

Je nutné stotožniť sa aj s definovaním hodnôt, ktoré publikoval J. A. Komenský: „Absolvent kresťanskej školy má mať múdrosť mysle, úhľadnosť mravov a zbožnosť srdca“ Z ďalších hodnôt, ktoré škola presadzuje je jej pevný základ v cyrilometodejskej tradícii kresťanskej a národnej spoločnosti. Hodnotový systém školy uprednostňuje nasledovné hodnoty:

 

  • tradícia
  • národné povedomie a lokalpatriotizmus
  • spravodlivosť
  • tolerancia
  • úcta k sebe aj iným
  • tvorivosť
  • múdrosť
  • ochota spolupracovať

 

Hlavnou myšlienkou determinujúcou pedagogické princípy školy je naučiť žiaka komunikovať. Toto remeslo je možné pestovať u žiakov na všetkých predmetoch. Nevyhnutnou potrebou, ktorú sa snažíme žiaka naučiť je pracovať s informáciou. Nie pamätať si encyklopedicky, ale informáciu nájsť a ďalej s ňou pracovať – aplikovať ju.  Cieľom výchovy a vzdelávania v škole je taký stav, aby sa v škole nevyučovala látka vštepovaním do pamäte, ale aby sa žiakovi umožnilo zažiť úspech pri práci s informáciou a pri komunikácii. Pri hodnotení žiakov je potrebné vychádzať z napĺňania cieľov vzdelávania. Pritom je nevyhnutné presadzovať aj potrebu zohľadňovať aspekty osobnosti žiaka pri hodnotení. Nie je možné dopustiť nijaké prejavy protekcie, či nerovnakého prístupu k jednotlivým žiakom. Ruku v ruke so vzdelávaním sa presadzuje výchova v duchu kresťanskej tradície.

 

Pre osvojenie hodnôt z hodnotového systému školy sa uplatňuje takéto portfólio:

 

Tradícia

V každom predmete sa poukazuje na tradíciu vo formách a metódach, ktoré podnecujú príslušnosť žiaka ku kresťanskému svetu. Len svet, ktorý si váži svoju históriu môže mať budúcnosť. Poukazuje sa na to, že tradícia je človeku oporou a história zdrojom a studnicou poučenia pre ďalšie jeho konanie. Pedagogický princíp uvedomelosti v predmetoch aj medzipredmetových vzťahoch smeruje k hrdosti na našich predkov a históriu. Veď práve evanjelická a.v. cirkev je bohatá v histórii na velikánov národa, ktorý tiež vyznávali tradičné lutheránske hodnoty a ťahali národ dopredu. Aj v ťažkých časoch prežila cirkev vďaka tradícii a preto sa javí táto hodnota ako veľmi významná. Netreba ale tradíciu zamieňať s klérikálnym konzervativizmom. Naša evanjelická a.v. cirkev bola vždy cirkvou reformnou. Nebráni sa novotám. Ale pri zavádzaní novôt je obozretná a učí sa z tradície. Úlohou školy je, aby žiak novoty prijímal, ale nie bezhlavo. Mysliac na tradíciu sa má vedieť správne rozhodnúť a prijať dobré. Má vedieť na základe tradície rozpoznať zlé a zavrhnúť to. Tradícia sa pripomína žiakom najmä na evanjelických a.v. službách Božích. Sme radi, keď študenti prejavujú moderné myšlienky, spievajú moderné piesne. Ale majú si vážiť aj piesne svojich otcov a ich myšlienky si majú vážiť. Veď pochádzajú zo skúsenosti a tradície.

 

Národné povedomie a lokalpatriotizmus

Pri výchove a vzdelávaní máme pamätať na to, že všetko čo robíme má byť v súlade s učením Písma Svätého  a pre blaho národa. Martin Luther povedal: Kto neškoľuje svoje deti, poškodzuje štát. Skrze národnú myšlienku možno vychovávať dobrých vlastencov a aj dobrých kresťanov. Tu je nutné využívať princíp emocionálnosti. Aby sa zapálili srdcia žiakov pre Slovenský národ je nevyhnutná spolupráca s národnými inštitúciami. Žiak je vedený k tomu aby bol hrdý na svoj národ, na svoje rodisko, na svoje mesto a či obec. Preto počas štúdia v každom predmete kde je to možné sa poukazuje na súvislosť určitého obsahu predmetu s rodiskom žiakov, žiaci sa vyzývajú k tomu aby aplikovali poznatky vo svojom rodisku a na rozvoj verejného blaha vo svojich pôsobiskách. Poukazuje sa na súvislosť učiva s národnou symbolikou. Vytvárame podmienky pre dobré vzťahy v triedach, aby sa žiaci hlásili radi k svojej triede a na verejnosti k svojej škole. Aj priestory školy smerujú svojim výzorom k národu a tradícii. Netreba ale zamieňať vlastenectvo s nacionalizmom alebo šovinizmom. Máme pamätať na to, že sme na národnom princípe integrovaní do Europskej únie. Sme teda najprv príslušníkmi svojej obce, potom Slovákmi, potom Europanmi a napokon súčasťou sveta, ktorý je celý dielom Nebeského otca.

Spravodlivosť

Je nielen potrebné byť spravodlivý, ale i spravodlivosť dôsledne vyžadovať. Spravodlivosť je pestovaná vertikálne i horizontálne. Teda medzi študentmi navzájom, od učiteľa k študentovi, ale čo je nesmierne dôležité tak aj spravodlivosť voči sebe. Vedenie sleduje tieto polohy spravodlivosti, a dôrazne zasahuje pri prejavoch nespravodlivosti. Človek je hriešny a často v snahe získať pre seba výhodu, je nespravodlivý. Stane sa, že nespravodlivý voči svojmu žiakovi je učiteľ, žiak je pri hodnotení nespravodlivý voči sebe. Každý má vytvorený priestor na druhú šancu aby mohol byť voči sebe a svojmu blížnemu spravodlivý. Spravodlivosť sa zabezpečuje jasným systémom hodnotenia žiakov, ale aj jednotným systémom výchovných opatrení pre žiakov. Nevyhnutná je tu aplikácia pedagogického princípu jednotného výchovného pôsobenia.

Tolerancia

Láska je krásny ľudský cit. Tento cit je nutné prebúdzať u našich žiakov. Na svete nie sme sami, sme tu spolu ako ľudia. I keď pochádzame všetci od jedného Nebeského Otca, tak každý z nás je iný. Nie sú na svete dvaja navlas rovnakí ľudia. Sebapodobnosť je nám vlastná. sme si podobní a predsa každý inakší. Preto pestujeme u žiakov toleranciu. Toleranciu k názoru iných, iných myslením, ale i náboženstvom, výzorom, zdravotným stavom. Tolerancia je podporená diakonickou orientáciou školy. Žiaci schopní najväčšej empatie a tolerancie sú v diakonickej činnosti aj aktívni a vo forme predmetu Diakonika sa zapájajú do starostlivosti o svojich blížnych v chorobe, starobe či nešťastí. Podpora tolerancie je umocnená zapájaním sa školy do dobročinných zbierok, spoluorganizovaním týchto zbierok a mnohými inými humanitárnymi činmi žiakov školy. 

Úcta k sebe a iným

Po páde komunistickej totality k nám spolu s vymoženosťami demokratického sveta, s veľkou dávkou slobody prišla aj akási neúcta. Na pôde našej školy sa pokúšame o návrat k dominancii úcty. Ťažko dosiahnuť úctu zo „starej školy“. Pokúšame aspoň o návrat úcty k  spolužiakom, učiteľom, rodičom, priateľom. Ako príklad úctivosti má slúžiť našim žiakom evanjelická a.v. cirkev. Úcta k sebe spočíva v tom, že nekonáme veci, ktorými sa môžeme poškodiť. Eliminujeme u žiakov rizikové správanie, aby si zachovávali úctu k sebe a neničili sa drogami, fajčením, stresom a či rizikovým sexuálnym správaním. Na zabezpečenie sebaúcty žiaci absolvujú prednášky o fajčení, drogách a rizikovom sexuálnom správaní. Prejavy úcty máme mať nielen k ľuďom, ale i k prírode. Na škole pôsobí koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu, koordinátor drogových prevencií a koordinátor enviromentalistiky. V škole nemá miesto pýcha. Veď ako nachádzame v písme „Kto sa povyšuje bude ponížený, a kto sa ponižuje bude povýšený“

 

Tvorivosť

Pri výchove a vzdelávaní môžeme hovoriť o dvoch druhoch tvorivosti. Prvotná tvorivosť je taká, keď by žiak vymyslel, alebo vytvoril pre svet jedinečné, ešte nevytvorené dielo. Druhotná tvorivosť sa u žiakov prejaví vtedy, keď na základe čiastkových vstupov a informácii prídu na riešenie určitej úlohy alebo problému. Pri takejto tvorivosti žiak prežíva nesmierne krásne pocity a tieto pocity dokážu najviac dynamizovať vyučovací proces. Žiak sa najviac naučí, keď sám problém vyrieši, keď príde na riešenie úlohy, keď učivo a proces učenia prežije, preskúma, prebáda. Na všetkých predmetoch, ktoré sa v škole vyučujú musí byť implementovaná takáto možnosť druhotnej tvorivosti. Vyučovanie, kde žiak môže byť tvorivý najviac podporuje aplikáciu informácie, jej zapamätanie si a budúce využitie. Nevyhnutný je tu aj pedagogický princíp spojenia teórie s praxou. Tvorivosti v predmetoch venuje vedenie školy najväčšiu pozornosť. Vedenie školy si uvedomuje, že vniesť do predmetu prvky tvorivosti žiakov vyžaduje od učiteľov značnú dávku pedagogického majstrovstva a preto v hodnotení pedagógov túto skutočnosť významne oceňuje.

 

Múdrosť

Náš žiak má byť nielen vzdelaný ale najmä múdry. Presadzujeme také metódy, ktoré zabezpečujú rozvoj prirodzenej inteligencie. Žiak musí mať neustále prístup k informáciám, k obsahu vzdelávania. V jednotlivých predmetoch musia byť zaradené metódy na podporu tvorby rozhodovacích algoritmov. Múdrosť spočíva v správnom rozhodnutí žiaka. Múdrosť sa preukáže vtedy, ak na základe získaných vedomostí dokáže správne riadiť rozhodovací proces. A to aj v kritických situáciách. Aj ústredná myšlienka školského vzdelávacieho programu znie „Získavaj múdrosť“. Múdrosťou sa rozumie taký súbor vedomostí a mravov, ktorý umožní žiť a rozhodovať sa nášmu žiakovi v súlade s Písmom svätým. Múdry žiak sa vie správne rozhodnúť, je empatický, správne používa kompromisy ale vie byť aj zásadový. Pri získavaní múdrosti je nutné myslieť dôrazne na uplatňovanie pedagogického princípu primeranosti.

 

Ochota spolupracovať

Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia. Jednotlivec sám veľa nezmôže. Ale poskladaním úsilia viacerých je zabezpečený progres. Ak vlak ťahá veľmi silný rušeň, ale vagóny prejdú cez výhybku na inú koľaj úspech sa nedostaví. Vlak nenapreduje ale príde k skaze. V škole pestujeme ducha spolupatričnosti a vzájomnej spolupráce. Len v tíme je dnes možné dosahovať dobré výsledky. Preto sú v každom predmete  vytvárané úlohy, kde musia žiaci navzájom spolupracovať. V cudzích jazykoch je navyše pridaný rozmer spolupráce so žiakmi z partnerskej školy v Sachsenhaime v Nemecku. Preferuje sa aj spolupráca žiaka s učiteľom. Táto spolupráca si kladie za cieľ úspech talentovaného žiaka v predmete, ktorý učiteľ vyučuje. Tento úspech často presiahne územie školy a mnohokrát dosiahne aj medzinárodný rozmer. Kľúčom k úspechu školy, teda jej žiakov a učiteľov je spolupráca. Spolupráca v škole medzi žiakmi, spolupráca s cirkevnými zbormi, spolupráca s inými organizáciami má vytvoriť priestor pre to aby boli naši žiaci úspešní a aby zažili pocit šťastia z úspechu seba, spolužiaka, učiteľa a školy. V predmetoch je potrebné dôsledne uplatňovať pedagogický princíp aktívnosti, aby boli žiaci ochotní spolupracovať a videli v spolupráci cestu ako môžu byť v škole úspešní