Virtuálna prehliadka školy  
Školský vzdelávací program  
Informačný panel  

Informačný panel obsahuje žiacku knižku, dochádzku, úlohy a zadania, e-learning a mnoho ďalšieho ...

15. výročie obnovenia činnosti školy 

16. júna 1992 zriadil Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku banskobystrické Evanjelické gymnázium. Naša cirkev tak nadviazala na bohatú históriu evanjelického školstva v Banskej Bystrici. Pri tejto príležitosti sa uskutočnili  24.6.2007   slávnostné služby Božie v chráme Božom na Lazovnej ulici. Kázňou slova Božieho poslúžil dôstojný brat biskup Mgr. Milan Krivda. 

http://www.egymbb.sk/images/DSC_0287.JPG  

Kurz ochrany a obrany človeka 

V týždni od 28.5 do 1.6 sa triedy 3.B,  kvarta, sexta a septima zúčastnili na kurze obrany a ochrany človeka v horskom stredisku chata Drotár pri Hronci.

   http://www.egymbb.sk/images/IMGP0985.JPG

Plavecký kurz 

V týždni od 14. do 18. mája sa triedy 2.B a tercia zúčastnili na zdokonaľovacom plaveckom výcviku v rekreačnom stredisku Margita-Ilona.

   http://www.egymbb.sk/images/hribik.jpg

 

http://www.egymbb.sk/images/unicef.jpg

Týždeň modrého gombíka 

Zo 16 miliónov detí v UGANDE ich 2 milióny žijú bez rodičov- za podmienok, ktoré sú v našom prostredí nepredstaviteľné. Mnohé z nich sa napriek situácii, do ktorej sa dostali, stali hlavami rodín, prevzali zodpovednosť za svojich mladších súrodencov. V záujme prežitia a zabezpečenia chodu domácnosti sa však tieto deti vzdávajú školy, vzdelávania, často sa stávajú záujmom sexuálneho obťažovania a zneužívania, fyzického a psychického násilia. Ich práva dieťaťa sú porušované. Prichádzajú o časť svojho života- detstvo. Cieľom zbierky je pomôcť týmto deťom. Na zbierke prostredníctvom dvojíc dobrovoľníkov našich žiakov participuje aj Evanjelické gymnázium.

http://www.egymbb.sk/images/gombik.jpg  

Beseda o Rumunsku

Na našu školu 2.5. 2007 zavítala v rámci výmených pobytov študentov členských krajín EÚ stážistka AISEC-u z Rumunska Livia Raluca Mihailovici. V angličtine priblížila našim študentom históriu, tradície i súčasnosť svojej rodnej krajiny

   http://www.egymbb.sk/images/livia.jpg

Seniorálne kolo biblickej súťaže

V sobotu 21.4. 2007 sa na pôde našej školy uskutočnilo seniorálne kolo biblickej súťaže. Ceny pre víťazov seniorálneho kola odovzdal Mgr. Peter Ján Soták, senior Zvolenského seniorátu.

   http://www.egymbb.sk/images/bibs.jpg

11. ročník Dňa narcisov

Počas predošlých desiatich rokov sa stalo tradíciou, že jeden z prvých aprílových dní bol očakávaný ako zvláštny, ako iný v tom, že ulice miest a obcí celého Slovenska zažiarili nažlto, mohli sme v nich stretnúť tisíce mladých ľudí - dobrovoľníkov, ktorí v mene Ligy proti rakovine oslovovali občanov s prosbou o podporu boja proti rakovine a pomoc ľuďom, ktorých táto choroba postihla. Aj v tomto roku sa opätovne uskutočnila táto zbierka a v uliciach Banskej Bystrice ste ako dobrovoľníkov mohli stretnúť aj žiakov nášho gymnázia. 

http://www.egymbb.sk/images/narcisi.jpg

 

Študijný pobyt v Nemecku

Študenti bilingválnej slovensko-nemeckej sekcie  z 3.B absolvovali  10-dňový študijný   pobyt na našom partnerskom gymnáziu Lichtenstern Gymnasium Sachsenheim v Nemecku. 

   http://www.egymbb.sk/images/nemecko.jpg

Pôstne služby Božie s Večerou Pánovou

V stredu 4.4. 2007 sa konali  pôstne Služby Božie s Večerou Pánovou v chráme Božom na Lazovnej ulici. Týmito Službami Božími  si učitelia i študenti pripomenuli ukrižovanie i zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista.

   http://www.egymbb.sk/images/velkan.jpg

Študenti gymnázia v partnerskom meste Durham (Anglicko)

Traja študenti našej školy (Z. Borošová, T. Polešenský, D. Kapusta) sa zúčastnili pobytu v partnerskom meste Banskej Bystrice v Anglicku, v Durhame. Na tomto pobyte sa zúčastnili v rámci projektu „Durham Equal Opportunities For All“, ako zástupcovia stredoškolskej študetskej rady mesta. Do projektu boli zapojení Rusi, Maďari, Taliani, Španieli, Francúzi, Nemci, Angličania a Slováci. Počas týždňa absolvovali množstvo workshopov na témy ľudských práv, niektorých prejavov nerovnosti, akými sú napr. rasová, veková, sexuálna a iná diskriminácia.

   http://www.egymbb.sk/images/durham.jpg

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

13. 2. 2007 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína v prednese poézie a prózy. Súťažnej prehliadky sa zúčastnilo 16 recitátorov. Všetci účinkujúci podali pozoruhodné výkony. V jednotlivých kategóriách zvíťazili v prednese prózy Natália Búdová (príma), Kristína Géciová (kvinta), David Kapusta (septima) a v prednese poézie Daniel Ján Havaj (tercia), a Lenka Goceliaková (2.B).

http://www.egymbb.sk/images/kubin.jpg 

KONFERENCIA ASCII v Budapešti

V dňoch 6.-9. februára 2007 sa v Budapešti konala Konferencia ACSI(Association of Christian Schools International) pre členov vedení škôl z Poľska, Česka a Slovenska. Na tejto konferencii bola zastúpená aj naša škola. Témou tohtoročnej konferencie bolo „Vodca je budovateľ duchovnej a akademickej dokonalosti“ a hlavným prednášajúcim bol Dr. David Greenhalgh, riaditeľ doktorantského študijného programu Organizačné vodcovstvo na Eastern University v St. David`s, Pensylvánia, USA. Konferencia bola možnosťou zaškolenia a príležitosťou stretnúť mnohých, ktorí sú zainteresovaní do kresťanského vzdelávania v zúčastnených krajinách. 

http://www.egymbb.sk/images/pest.jpg

 

O opere, literatúre i duchovnom dedičstve našich predkov ...

S blížiacimi sa maturitnými skúškami s čoraz väčšou intenzitou prebieha v rámci predmetov opakovanie budúcich maturantov za účelom rozšírenia svojich vedomostných obzorov a znásobenia svojich zručností v rámci duchovného imania a povedomia. V takomto zmysle sa niesla aj návšteva PaedDr. Slavomíri Očenášovej-Štrbovej PhD., pracovníčky Ústavu vedy a výskumu na Univerzite Mateja Bela, ktorá zavítala medzi oktavanov 9.2.2007. Svoje rozprávanie obohatila aj o prezentáciu doposiaľ vydaných bibliofílií z Radvanského veršobrania. Živá diskusia bola dôkazom záujmu študentov o nespočetné množstvo oblastí, v ktorých je autorka významnou osobnosťou.

http://www.egymbb.sk/images/slavkao.jpg 

Ekumenické modlitby za jednotu kresťanov

V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa stretli aj žiaci ZŠ Štefana Moyzesa a Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici k spoločným ekumenickým modlitbám. Prvé stretnutie bolo 19. 1. 2007 vo Farskom katolíckom kostole na námestí a druhé sa uskutočnilo 24. 1. 2007 v Evanjelickom chráme Božom v Lazovnej ulici. Témou tohtoročného týždňa modlitieb bol text z Markovho evanjelia 7, 37: „Všetko robí dobre. Aj hluchým dáva sluch a nemým reč!“ V tomto duchu sa niesli aj naše spoločné stretnutia, kde sme čítali a počúvali Slovo Božie, spievali na Božiu slávu a predkladali Bohu naše prosby za jednotu kresťanov i problémy celého sveta. Nech spoločné modlitby a snaha o jednotu kresťanov a tiež snaha riešiť problémy ľudského utrpenia neskončia týmto stretnutím, ale pokračujú aj v budúcnosti.

http://www.egymbb.sk/images/ekumena.jpg 

Lyžiarsky kurz

V týždni od 8.1. do 12.1. 2007 sa uskutočnil lyžiarsky kurz v triedach 1.A, 1.B a kvinta. Napriek nepriazni počasia v Hronci bol na počudovanie technický sneh, ktorý sa udržal i pri kladných teplotách. Verte, či, neverte lyžovalo sa každý deň a to za pekného počasia, za hmly ale aj za dažďa.

http://www.egymbb.sk/images/spoloc.jpg 

Narodil sa Kristus Pán ...

 21. 12. 2006 sa konali na našom gymnáziu slávnostné služby Božie s vianočným programom študentov. Na týchto službách Božích bol kazateľom slova Božieho dôstojný pán biskup západného dištriktu Mgr. Milan Krivda. Študenti sa po skončení služieb Božích s radosťou rozbehli na prázdniny, ktoré sa na našej škole končia až 7.1. 2007. 

  http://www.egymbb.sk/images/biskup.jpg

200 rokov od narodenia 
Karola Kuzmányho

29. 11. 2006 sa v našej škole uskutočnila prednáška pri príležitosti dvestého výročia narodenia Karola Kuzmányho. Prednášateľom bol  PaedDr. Július Lomenčík, PhD. z Pedagogickej fakulty UMB Banská Bystrica. Za pomoc pri realizácii tejto prednášky ďakujeme Domu Matice slovenskej v Banskej Bystrici.

http://www.egymbb.sk/images/lomencik.jpg 

 

BURZA INFORMÁCIÍ
pre voľbu povolania

Evanjelické gymnázium v dňoch 21.11.-22.11. 2006 prezentovalo svoju činnosť na výstave Burza informácií pre voľbu povolania v Dome kultúry v Banskej Bystrici. O našej škole v tomto týždni vyšiel aj článok v týždenníku Smer magazín. 

http://www.egymbb.sk/images/Snimek.jpg

REFORMÁCIA

Dňa 31.10.2006  sa uskutočnili v chráme Božom na Lazovnej ulici Reformačné služby Božie pre študentov Evanjelického gymnázia Banská Bystrica. Kazateľom slova Božieho bol vznešený brat konseniorZvolenského seniorátu Mgr. Ján Jakuš. Na týchto službách Božích sa so svojím reformačným programom predstavili aj študenti nášho gymnázia.

http://www.egymbb.sk/images/deti.jpg

Program žiakov triedy príma na Reformačných službách Božích.

http://www.egymbb.sk/images/jakus.jpg

ThDr. Ján Dubíny, Mgr. Ján Soták, Mgr. Ján Jakuš

 

http://www.egymbb.sk/images/kostol.jpg

Dvere chrámu vo Wittenbergu, na ktoré Dr. Martin Luther pribil svojich 95 výpovedí.

Na kolesách proti rakovine

V dňoch 29. a 30.9. sa v rámci celoslovenskej kampane Na kolesách proti rakovine uskutočnila verejná zbierka finančných prostriedkov organizovaná Nadáciou na výskum rakoviny a Slovenským paraolympijským výborom. Evanjelické gymnázium bolo spoluorganizátorom zbierky.

http://www.egymbb.sk/images/nkp.jpg

Dvojice žiakov Evanjelického gymnázia počas dvoch dní v uliciach mesta oslovili a informovali verejnosť o možnostiach prispieť na prevenciu a liečbu nádorových ochorení. Našim dobrovoľníkom v zelených tričkách sa podarilo vyzbierať 23.761,- Sk. Vyzbieraná suma bude slúžiť na zakúpenie prístroja na prevenciu a liečbu rakoviny

Ďakujeme!

http://www.egymbb.sk/images/na_kolesach.gif

 

http://www.egymbb.sk/images/podpis1.jpg 

20.6. 2006 podpísaná dohoda o spolupráci medzi Evanjelickým gymnáziom Banská Bystrica aLichtenstern Gymnasium Sachsenheim

 


Študenti bilingválnej slovensko-nemeckej sekcie sa zúčastnili jazykového pobytu na partnerskej škole v  Stuttgarte -  Lichtenstern Gymnasium Sachsenheim. Počas tohto 10 dňového pobytu sa zúčastňovali na vyučovaní v škole, absolvovali množstvo výletov do okolia Stuttgartu a spoznávali kultúru krajiny v rodinách žiakov nemeckej školy. Žiaci školy boli prijatí aj na oficiálnej úrovni na magistráte mesta Sachsenheim. 

http://www.egymbb.sk/images/uprim.jpg

 

Školský rok 2006/2007

http://www.egymbb.sk/images/hribik.jpg

Škola poskytuje priestor pre rôzne zážitkové formy vzdelávania. Žiaci sa každoročne zúčastňujú kurzov plávania, lyžovania a snowboardingu, turistiky a kurzu ochrany života a zdravia.